Hamar:

Org.nr.:
915 093 329 MVA

Besøksadresse:
Grønnegata 144
2317 Hamar

Postadresse:
Grønnegata 144
2317 Hamar

Telefon:
62 51 87 80

Epost:
firmapost@ttpro.no

Stor-Oslo:

Adresse:
Hvamstubben 17
2013 Skjetten

Telefon:
91 39 72 85

Epost:
firmapost@ttpro.no

TechnoTeam Prosjekt AS er godkjent for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Godkjenningen kan du se online for Direktoratet for Byggkvalitets hjemmeside.

Ivaretagelse av åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger TechnoTeam Prosjekt AS (TTPro) en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.
Loven innebærer også at TTPro må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet TechnoTeam gjør for å sikre dette.
TTPROs leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. TTPRO ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre leverandører deler TTPROs holdning til etikk og etterlevelse. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.
Vårt arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger. Vi har startet kartleggingen av våre leverandørkjeder med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter, og tilskrevet enkelte leverandører for å få ytterligere informasjon. Dette arbeidet vil være en pågående prosess, hvor vi suksessivt vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade.
Styret i TTPRO AS har vedtatt vår policy for åpenhetsloven, og gitt daglig leder i TTPRO ansvar for TTPROs etterlevelse av den. Med grunnlag i policyen har TTPRO utarbeidet etiske retningslinjer for leverandører.
Spørsmål vedrørende TTPROs etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til firmapost@ttpro.no